Jain Idols
Jain God Mahavir Swami Idol
Code: Jain God 0001